Tagged: DIY

DIY

เกม DIY ที่ช่วยพัฒนาเสริมสร้างทักษะการเรียกรู้ให้กับเด็ก 6-12 ปี

สำหรับเกม DIY ซึ่งเป็นเกมประดิษฐ์ที่สามารถนำวัสดุเหลือใช้ที่อยู่ภายในบ้าน มาออกแบบประดิษฐ์ขึ้นมาให้เป็นเกมที่ช่วยในการฝึกทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว บางครั้งกิจกรรมนี้ทางโรงเรียนก็จะมีคุณครูผู้สอนที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ และฝึกให้เด็ก ๆ สามารถที่จะประดิษฐ์ของเล่นเหล่านนี้ให้ออกมาเป็นเกมในรูปแบบของความคิด รวมข้อมูลข่าวเกม สร้างสรรค์ที่สามารถนำมาเล่นได้จริง ที่สำคัญยังสามารถสอดแทรกความรู้ในเรื่องของการรู้จักประหยัดอดออมไปได้อีกทางหนึ่งด้วย เพราะนอกจากที่ไม่ต้องจ่ายเงินซึ่งเกมหรือของเล่นราคาแพง แต่กลับนำเอาสิ่งของวัสดุที่คิดว่าไม่มีค่ากลับมาใช้จนเกิดประโยชน์ได้ ซึ่งนับว่าเป็นการปลูกฝังความคิดให้กับเด็ก ๆได้อีกทางหนึ่ง เกม DIY นอกจากจะช่วยฝึกทักษะความรู้ความสามารถ และพัฒนาการที่สมวัยของเด็ก ๆในช่วงวัยนี้ได้แล้ว ยังเป็นการฝึกให้เขากล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะใช้ความคิดในการออกแบบสิ่งต่าง ๆที่คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้ ถึงแม้อาจจะมองว่าเป็นเกมที่ไม่มีค่าไม่มีราคา แต่เชื่อมหรือไม่ว่า มันสามารถสร้างเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งให้เกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ทันสังเกตมาก่อนเลยก็ได้  เกม DIY สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุใกล้ตัว ที่ช่วยเพิ่มทักษะให้กับเด็ก ๆได้มีอะไรบ้าง เกมฝึกความคิด ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์จากแก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษ...